صفحه اصلي > اخبار 
چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٧
پیوندهای مفید
اخبار > برنامه نیمسال دوم 96-97
 


  چاپ        ارسال به دوست

برنامه نیمسال دوم 96-97

 

   بسمه تعالي

 

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته پرستاري روان   

سال ورودي 1396 (دوره 25)  ترم  2   نيمسال   دوم  تحصيلي 97-96    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

داروشناسی اختصاصی

(333007)

دکتر فلاحی

کلاس 306

1

-

5/

اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبت های روان پرستاری (333010)

دکتر فلاحی 

کلاس 306

1

-

1

 

 

 

 

فوریت های روان پرستاری (3333016)

دکتر رهگوی

کلاس 306

5/

-

5/

 

مداخلات روان پرستاری فردی  (333011)

دکتررهگوی

کلاس 306

1

-

1

روش های آموزشی

(333006)

دکتر رهگوی

کلاس 306

1

5/

-

اصول مشاوره در روان پرستاری (333009)

دکتر رهگوی

کلاس 306

5/

-

5/

داروشناسی اختصاصی

(333007)

دکتر ضرابی

کلاس 203

1

-

5/

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                           5/9 واحد

                      تعداد دانشجو      5 نفر

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته پرستاري سلامت جامعه  

سال ورودي 1396 (دوره 25)  ترم  2   نيمسال   دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای (671003)

دکتر مداح

کلاس 310

1

5/

-

ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم (671009)

دکتر حسینی دکتر دالوندی

کلاس 310

1

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

پرستاری سلامت جامعه (خانواده)(671013)

دکتر دالوندی

کلاس 310

5/1

-

1

 

 

 

 

برنامه ریزی ارزشیابی ومراقبت  های پرستاری (671005)

دکتر ارسلانی دکتر دالوندی

کلاس 310

1

-

1

فرهنگ و پرستاری (671011)

دکتر دالوندی دکتر ارسلانی

کلاس 310

1

-

-

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                           9واحد

                      تعداد دانشجو      4  نفر

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته پرستاري (پرستاري روان)    

سال ورودي  1395 ( دوره 24) ترم 4 نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

کارورزی (333017)

-

-

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

333018

--

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                           واحد

                     تعداد دانشجو     4        نفر

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته پرستاري سلامت جامعه     

سال ورودي  1395 ( دوره 24) ترم 4 نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

کارورزی (671015)

-

-

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

671016

 

 

 

 

 

-

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           واحد

                     تعداد دانشجو    6 1  نفر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته پرستاري

سال ورودي  1396 ( دوره 11) ترم 2  نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

روش شناسی و نقد پژوهش های ترکیبی و ابزار سازی در پرستاری

دکتر دانودی دکترنوروزی دکتر عبادی

 

75/

-

75/

 (13-10)

 

نظریه پردازی در پرستاری  محمدی-خانکه- حسینی- نوروزی

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

مبا حث پیشرفته در پرستاری

 

دکتر فلاحی دکترارسلانی

 

1

5/

-

مدیریت ، رهبری و ساستگذاری در پرستاری

 

دکتر حسینی دکتر فلاحی دکتر دالوندی دکتر نوروزی

1

5/

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                           5/4واحد

                     تعداد دانشجو   3  نفر

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان کارشناسی ارشد  رشته پرستاري  توان بخشی

سال ورودي  1396 ( دوره 2) ترم2 نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

پرستاری توان بخشی (1)

313010

دکتر خانکه دکترارسلانی دکتر دالوندی

کلاس 306

5/1

-

2

پرستاری توان بخشی (2)

313020

دکتر خانکه دکتر ارسلانی

کلاس 306

5/1

-

5/1

روش تدریس و برنامه ریزی درسی

دکتر حسینی دکتر ارسلانی

کلاس 306

5/1

5/

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

مدیریت خدمان پرستاری

313005

دکتر حسینی

کلاس 306

 

5/1

5/

-

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                           5/10واحد

                     تعداد دانشجو   7  نفر

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته پرستاري سالمندي

سال ورودي  1396 ( دوره 7) ترم 2 نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

آمار 

دکتربیگلریان

کلاس 310

1

5/

-

اخلاق در پرستاری و روابط حرفه ای (303003)

دکتر محمدی

کلاس 310

5/1

5/

-

پرستاری سالمندی (1)(303011)

دكتر محمدي- دکتر نوروزی  

كلاس 310

2

-

2

 

 

 

 

چهارشنبه

 

مديريت پرستاري باليني (303005)

دكتر  حسینی

كلاس 310

1

-

5/0

ساختار هاو سيستم هاي مراقبتی ويژه سالمندان 303014)

دكتر نوروزي

كلاس 310

5/1

-

5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :           واحدآمارو روش تحقیق ترم گذشته ارائه شد که کلاس  آمار برای نیمسال دوم   ارائه می شود ولی نمرات هردو درس نیمسال دوم در سایت می باشد.                 5/10   واحد

                     تعداد دانشجو   5نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته پرستاري سالمندی

سال ورودي  1395 ( دوره 6) ترم 4 نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

303015

-

4

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                           واحد

                     تعداد دانشجو   12  نفر

 


٠٨:٢٥ - شنبه ٧ بهمن ١٣٩٦    /    عدد : ١١٣٠٥    /    تعداد نمایش : ٣٤٧


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
اخبار حوزه پرستاری
بازدید رئیس کل سازمان نظام پرستاری از مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
در ادامه بازدیدهای رئیس کل سازمان نظام پرستاری به همراه معاون پرستاری وزیر بهداشت از بیمارستان های شهر تهران و حومه، در ایام تعطیلات عید نوروز، صبح امروز نمایندگان پرستاری در بیمارستان روانپزشکی رازی حضور یافتند...
 ١٣:٤ - 1397/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 32523
 کل بازدید : 1554484
صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه
 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences